Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

siege-basket /'si:dʤ,bɑ:skit/  

  • Danh từ
    sọt đựng đất (để đắp luỹ)