Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cược phụ, cược riêng