Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

side-arms /'saidɑ:mz/  

  • Danh từ số nhiều
    vũ khí đeo cạnh sườn (gươm, lưỡi lê, dao găm, súng lục...)