Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

side meate /'said'mi:t/  

  • Danh từ
    thịt sườn