Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

side car /'saidkɑ:[r]/  

  • Danh từ
    thuyền (ở xe mô tô thuyền)