Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sick headache /,sik 'hedeik/  

  • Danh từ
    chứng nhức nửa đầu; chứng nhức đầu buồn nôn