Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shyster /'∫aistə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    người thủ đoạn (thường nói về luật sư)
    shyster politicians
    những chính khách thủ đoạn