Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ cho vay nặng lãi