Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shuffler /'∫ʌflə[r]/  

  • Danh từ
    người đi lê bước
    người trang bài
    người sắp xếp lại
    người thoái thác, người lẩn tránh