Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    chà! (để nói lên nỗi bực bội, nỗi thất vọng của mình)