Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây bụi

    * Các từ tương tự:
    shrubbery, shrubby