Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

showery /'∫aʊəri/  

  • Tính từ
    hay [có] mưa rào (thời tiết)
    a showery day
    một ngày mưa hay mưa rào