Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng mưa rào, tình trạng khi mưa khi tạnh
    mùa mưa rào