Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shower-proof /'∫aʊə pru:f/  

  • Tính từ
    đi mưa không ướt (quần áo)