Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shower-bath /'ʃauəbɑ:θ/  

  • Danh từ, (thông tục)
    hương (sen) (để tắm); buồng tắm hương sen
    sự tắm bằng hương sen