Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoulder-loop /'ʃouldəlu:p/  

  • Danh từ
    (quân sự) cái cầu vai ((như) shoulder-strap)