Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (tóc) dài chấm vai