Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoulder-knot /'ʃouldənɔt/  

  • Danh từ
    dải nơ đeo ở vai (làm phù hiệu...)