Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoulder-high /'ʃouldəhai/  

  • Tính từ
    cao đến vai, cao ngang vai