Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoulder-blade /'∫əʊldəbleid/  

  • Danh từ
    (cách viết khác scapula) (giải phẫu)
    xương vai