Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoulder-bag /'∫əʊldəbæg/  

  • Danh từ
    cái túi dết