Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shot-firer /'ʃɔt,faiərə/  

  • Danh từ
    người giật mìn (phá đá...)