Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shot effect /'ʃɔti'fekt/  

  • Danh từ
    (vật lý) hiệu ứng lạo sạo