Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-sightedness /∫ɔ:t'saitidnis/  

  • Danh từ
    tật cận thị
    sự thiển cận