Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-sightedly /∫ɔ:'saitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] cận thị
    [một cách] thiển cận