Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short shrift /∫ɔ:t'∫rift/  

  • sự đối xử cộc cằn; sự ít quan tâm đến