Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ăn cắp ở các cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng)