Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoe-parlor /'ʃu:pɑ:lə/  

  • danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng đánh giày