Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoe-nail /'ʃu:neil/  

  • Danh từ
    đinh đóng giày