Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bót đi giày (dụng cụ có một lưỡi cong được dùng để giúp đưa gót chân vào trong giày dễ dàng)