Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoe-lace /'∫u:leis/  

  • Danh từ
    dây giày