Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoe-buckle /'ʃu:bʌkl/  

  • Danh từ
    cái khoá giày