Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoe polish /'ʃu:'pɔliʃ/  

  • Danh từ
    xi đánh giày