Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoddily /'∫ɒdili/  

  • Phó từ
    [với] chất lượng kém;[một cách] tồi
    shoddily made
    được sản xuất một cách tồi