Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shockingness /'ʃɔkiɳnis/  

  • Danh từ
    tính chướng tai gai mắt; sự khó coi