Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
    bực mình, cáu gắt
    don't get shirty with me!
    xin đừng cáu gắt với tôi!