Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirtily /'∫ɜ:tili/  

  • Phó từ
    [một cách] bực mình, [một cách] cáu gắt