Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirt-front /'∫ɜ:tfrʌnt/  

  • Danh từ
    vạt ngực áo sơ mi (thường hồ cứng ở áo sơ mi trong trang phục theo nghi thức)