Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điệu nhảy simmi
  sự rung bánh xe trước
  Nội động từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy điệu simmi
  rung (bánh xe ô tô...)