Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lung linh; thấp thoáng