Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shieldless /'ʃi:ldlis/  

  • Tính từ
    không có mộc bảo vệ, không có vật che chở