Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shield-shaped /'ʃi:ld'ʃeipt/  

  • Tính từ
    có hình mộc, có hình khiên