Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shield-hand /'ʃi:ldhænd/  

  • Danh từ
    tay trái