Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shield-bearer /'ʃi:ld,beərə/  

  • Danh từ
    người cầm mộc