Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít) (Mỹ, khẩu ngữ)
    sự đánh bại hoàn toàn, sự đánh gục
    we gave their team a real shellacking
    chúng tôi đã đánh bại hoàn toàn đội của họ