Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheepishness /'∫i:pi∫nis/  

  • Danh từ
    sự ngượng nghịu, sự bẽn lẽn