Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheepishly /'∫i:pi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] ngượng nghịu, [một cách] bẽn lẽn