Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-pox /'ʃi:ppɔks/  

  • Danh từ
    bệnh đậu cừu