Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-master /'ʃi:p,mɑ:mə/  

  • danh từ
    người nuôi cừu