Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-hook /'ʃi:phuk/  

  • Danh từ
    gậy (quắm của người) chăn cừu